رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی  دایر ( سال تحصیلی 1401)

دانشکده

رشته تحصیلی

الهیات‌ و معارف اسلامی‌

فلسفه و کلام اسلامی

الهیات‌ و معارف اسلامی‌

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات‌ و معارف اسلامی‌

علوم قرآن و حدیث

مدیریت

مدیریت امور شهری

مدیریت

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

مدیریت

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

مدیریت

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

مدیریت

مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

مدیریت

مطالعات آرشیوی

مدیریت

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

مدیریت

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

آسیب‌شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

آسیب‌شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش آسیب‌شناسی ورزشی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازارایابی و ارتباطات ورزشی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

روان شناسی ورزشی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی

زبان ها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان ها و ادبیات‌ خارجی‌

آموزش زبان انگلیسی

زبان ها و ادبیات‌ خارجی‌

مترجمی زبان انگلیسی

زبان ها و ادبیات‌ خارجی‌

آموزش زبان فرانسه

زبان ها و ادبیات‌ خارجی‌

ادبیات روسی

زبان ها و ادبیات‌ خارجی‌

آموزش زبان روسی

زبان ها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان و ادبیات روسی

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

جغرافیا

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی

جغرافیا

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روان شناسی تربیتی

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

تحقیقات آموزشی

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

مدیریت آموزشی

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روان شناسی عمومی

کارآفرینی

کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی

کارآفرینی

کارآفرینی گرایش سازمانی

کارآفرینی

کارآفرینی گرایش بین الملل

کارآفرینی

کارآفرینی گرایش فناوری

کارآفرینی

کارآفرینی گرایش توسعه

کارآفرینی

مربیگری کسب و کار

کارآفرینی

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

کارآفرینی

کارآفرینی گرایش گردشگری

دانشکدگان هنرهای‌ زیبا

مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت‌

دانشکدگان هنرهای‌ زیبا

پژوهش هنر

دانشکدگان فارابی

مدیریت رسانه

دانشکدگان فارابی

مدیریت امور شهری

دانشکدگان فارابی

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

دانشکدگان فارابی

مدیریت آموزشی

دانشکدگان فارابی

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک

دانشکدگان فارابی

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

دانشکدگان فارابی

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

دانشکدگان فارابی

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

دانشکدگان فارابی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش

دانشکدگان فارابی

مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تکنولوژی

دانشکدگان فارابی

مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی

دانشکدگان فارابی

مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

دانشکدگان فارابی

حسابداری

دانشکدگان فارابی

برنامه ریزی آمایش سرزمین

دانشکدگان فارابی

مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی

دانشکدگان فارابی

مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

دانشکدگان فارابی

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

دانشکدگان فارابی

مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

دانشکدگان فارابی

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشکدگان فارابی

حقوق خصوصی

دانشکدگان فارابی

حقوق عمومی

دانشکدگان فارابی

حقوق تجارت بین الملل

دانشکدگان فارابی

حقوق نفت و گاز

دانشکدگان فارابی

حقوق بین الملل

دانشکدگان فارابی

حقوق مالکیت فکری

دانشکدگان فارابی

حقوق ثبت اسناد و املاک

دانشکدگان فارابی

فقه و حقوق اقتصادی

دانشکدگان فارابی

فلسفه

دانشکدگان فارابی

فلسفه دین

دانشکدگان فارابی

علوم قرآن و حدیث

دانشکدگان فارابی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشکدگان فارابی

فلسفه و کلام اسلامی

دانشکدگان فارابی

ادیان و عرفان

دانشکدگان فارابی

ادبیات عربی

دانشکدگان فارابی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازارایابی و ارتباطات ورزشی

پردیس کیش

مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

پردیس کیش

روان شناسی عمومی

پردیس کیش

آموزش زبان انگلیسی

پردیس کیش

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

پردیس کیش

مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

رشته های تحصیلی از سال 1386

دانشکده

رشته تحصیلی

حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

علوم سیاسی

روابط بین الملل

مطالعات منطقه ای - مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

مطالعات منطقه ای - مطالعات اروپا

مطالعات منطقه ای - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

پردیس فارابی

مدیریت رسانه

مهندسی صنایع - صنایع

مدیریت امور شهری

مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی

کارآفرینی گرایش سازمانی

مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

کارآفرینی- کسب و کار جدید

فلسفه

مدیریت آموزشی

مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها

حقوق جزا و جرم شناسی

فلسفه دین

مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

حقوق خصوصی

مدیریت اجرایی

حقوق عمومی

مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی

مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی

مدیریت دولتی - مدیریت سیستم های اطلاعاتی

حقوق تجارت بین الملل

شیعه شناسی گرایش کلام

مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

حقوق نفت و گاز

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه

مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی

حقوق بین الملل

مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی

مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی

الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی

مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول

حقوق مالکیت فکری

الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

مدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک

زبان و ادبیات عرب

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

حقوق ثبت اسناد و املاک

مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

فقه و حقوق اقتصادی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش

مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تکنولوژی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

حسابداری

مدیریت ورزشی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی

مدیریت کسب و کار MBA - بازاریابی

مدیریت کسب و کار MBA - استراتژی

مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی

مدیریت کسب و کار MBA - سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

مدیریت MBA - مدیریت بازاریابی

مدیریت MBA - سیستم های اطلاعاتی مدیریت

مدیریت MBA - استراتژی

مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

مدیریت صنعتی - تولید

مدیریت مالی

مدیریت فناوری اطلاعات

الهیات‌ و معارف اسلامی‌

الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی

تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسلام

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

تاریخ علم گرایش فیزیک و فناوری در جهان اسلام

الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

مدیریت

مدیریت مالی و بیمه

مدیریت اجرایی

مدیریت امور شهری

مدیریت رسانه

حسابداری‌

مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی

مدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک

مدیریت MBA - مدیریت بازاریابی

مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

مدیریت صنعتی - تولید

مدیریت MBA - استراتژی

مطالعات آرشیوی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات

مدیریت بازرگانی

علم سنجی

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی بین الملل

مدیریت بازرگانی - بیمه

مدیریت منابع انسانی

مدیریت تکنولوژی

مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشی

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - فیزیولوژی ‌ورزشی‌

تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشی

فیزیولوژی‌ ورزشی‌

رفتار حرکتی

رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی

رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی

زبان ها و ادبیات‌ خارجی‌

زبان و ادبیات اردو

زبان و ادبیات انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

مترجمی زبان آلمانی

آموزش زبان روسی

مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان آلمانی

زبان و ادبیات آلمانی

زبان و ادبیات روسی

مترجمی زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌

روانشناسی تربیتی

آموزش بزرگسالان

روانشناسی عمومی

تحقیقات آموزشی

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی

کارآفرینی

کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی

کارآفرینی - بخش عمومی

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

کارآفرینی - آموزش و ترویج کارآفرینی

کارآفرینی گرایش گردشگری

کارآفرینی - MBA

کارآفرینی گرایش توسعه

کارآفرینی گرایش بین الملل

کارآفرینی گرایش فناوری

کارآفرینی - فناوری اطلاعات

مدیریت کارآفرینی- بخش عمومی

پردیس‌دانشکده‌های‌فنی فومن-کاسپین

مهندسی صنایع- صنایع

محیط‌ زیست‌

مدیریت در‌ سوانح طبیعی‌

محیط زیست - برنامه ریزی

محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست

محیط زیست - مدیریت

علوم محیط زیست

پردیس هنرهای‌ زیبا

مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت‌

پژوهش هنر

دانشکده اقتصاد پردیس کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی