یادگیری ترکیبی (Blended learning)

 

معاونت فناوری های دیجیتالی، هم راستا با برگزاری دوره های تحصیلی مجازی, به منظور ارتقاء آموزش سنتی با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش و افزایش کارآیی و اثربخشی آن, بستر استفاده از امکانات سامانه آموزش الکترونیکی را در سطح دوره های حضوری دانشگاه تهران  تحت عنوان طرح دوره های تلفیقی (تلفیقی از آموزش حضوری و برخطBlended Learning )  فراهم نموده است.

علی رغم از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران، نظر به کسب تجارب ارزنده و اقدامات انجام شده در دوران پاندمی کرونا، در حوزه های زیرساخت، فناوری و توانمند سازی خانواده بزرگ دانشگاه تهران اعم از مدیران، اعضا هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه آموزش و یادگیری و نیز جلب اعتماد به شیوه ها و رویکردهای نوین آموزشی ، تداوم و بهره گیری صحیح از آموزش الکترونیکی موجب کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری شده  و به تبع آن زمینه ساز بروز رسانی و استفاده از روش های نوین آموزشی خواهد بود. 

با هدف از بهره برداری از ظرفیت های ایجاد شده،  معاونت فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران ضمن اعلام آمادگی و استقبال از تداوم بهره برداری از سامانه یادگیری الکترونیکی (ایلرن)، در قالب آموزش ترکیبی  با استناد به نظام نامه آموزش الکترونیکی وزارت عتف (1403-1400 )   ارائه خدمت را در دستور کار خود قرار داده است .

 اهم فواید آموزش ترکیبی 

 • آزاد سازی فضای فیزیکی کلاس ها و خوابگاه ها
 • صرفه جویی در مصرف انرژی
 • تاثیر مثبت در رتبه وبومتریک دانشگاه تهران
 •  کمک به تحقق هدف  شکل گیری دانشگاه سبز  و دانشگاه های نسل جدید
 • تسهیل و  توسعه آموزش های برون مرزی و بین الملل
 • رصد و ارزیابی فعالیت های دانشجویان در فرایند یاددهی و یادگیری
 • تسهیل در مدیریت و دسترسی به منابع و محتواهای الکترونیکی مرتبط 

اهم مصادیق آموزش ترکیبی

 • اجرای آموزش الکترونیکی تا 50 درصد دروس در همه رشته ها (مطابق نظام نامه مذکور)
 • برگزاری برخی از جلسات درسی به شیوه برخط
 • برگزاری کلاس درس معکوس Flipped Classroom   ( تدریس به واسطه ویدئوها و محتواهای آموزشی ، تمرین و رفع اشکال و تبادل نظر به صورت حضوری در کلاس درس)
 • انجام فعالیت ها و تکالیف درسی در سامانه ایلرن
 • انجام تعاملات بین استاد و دانشجویان
 • تشکیل گروه های درسی و تقسیم فعالیت ها
 • برگزاری آزمون های میان ترم به شیوه برخط
 • تدوین و تولید بخشی از تدریس به صورت محتوای الکترونیکی و کمک آموزشی