ساختار سازمانی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

 

 

با توجه به ماموریتها و وظایف ذکر شده واحدهای زیر در مرکز آموزشهای الکترونیکی در نظر گرفته می شود:

پیشنهاد برای تغییر نام مرکز از آموزشهای الکترونیکی به یکی از سه مورد زیر داده می شود:

 

1)      مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

2)      مرکز محتوا و یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

3)      مرکز مدیریت محتوای الکترونیکی دانشگاه تهران


 

 

 

 

تاریخچه تشکیل و شروع فعالیت آموزش های الکترونیکی در دانشگاه تهران
سير تكاملي مركز آموزش‌ هاي الكترونيكي دانشگاه تهران
چشم انداز مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران (Vision) 

ماموریت و رسالت مرکزآموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه تهران(Mission)

دورنمای حوزه فعالیت و خدمات مرکز