اجرای طرح های پژوهشی، پرسش نامه های تحقیقاتی و مشاوره تخصصی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی

 جهت اجرای طرح های پژوهشی، پرسش نامه های تحقیقاتی و مشاوره تخصصی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی لطفا فرم زیر را پر نمایید

هزینه خدمات در خواستی :هزینه مربوطه را به شماره حساب 5225420859 و شناسه واریز 3600401401125 بانک ملت شعبه دانشگاه تهران به نام حساب غیر قابل برداشت مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران واریز نمایید

اعلام زمان مصاحبه و یا اجرای نظرسنجی حضوری: روز و ساعت مصاحبه و نحوه اجرای نظرسنجی الکترونیکی یا حضوری پس از تأیید نهایی از طریق تلفن و پست الکترونیکی مندرج در فرم اعلام خواهد شد

نمایش فرم

زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.