با سلام:  همانطور که اطلاع دارید طرح ارزیابی درونی مرکز به‎ منظور آگاهی از نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و عوامل بازدارنده از طریق قضاوت درباره وضعیت موجود کیفیت عوامل تشکیل دهنده مرکز در حال انجام است و قرار است براساس نتایج آن، برای ارتقا مستمر کیفیت فعالیت ها برنامه ریزی شود.از این رو، نظرات اعضاء محترم هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و همکاران آموزش مجازی نسبت به وضعیت موجود و مطلوب عوامل تشکیل دهنده سیستم یادگیری الکترونیکی مرکز، نقش مهمی در اجرای طرح ارزیابی درونی ایفا می کند.پرسشنامه حاضر بخشی از فرایند گردآوری داده ها برای هدف یادشده است.بنابراین خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه،در فرایند ارزیابی درونی مرکز مشارکت فرمایید. پیشاپیش از همکاری که در این زمینه به عمل خواهید آورد، سپاسگزاری می نماید.  پرسشنامه دانشجویان پرسشنامه دانش آموختگان پرسشنامه اعضاء محترم هیات علمی پرسشنامه همکاران محترم آموزش مجازی

با سلام:

 همانطور که اطلاع دارید طرح ارزیابی درونی مرکز به‎ منظور آگاهی از نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و عوامل بازدارنده از طریق قضاوت درباره وضعیت موجود کیفیت عوامل تشکیل دهنده مرکز در حال انجام است و قرار است براساس نتایج آن، برای ارتقا مستمر کیفیت فعالیت ها برنامه ریزی شود.از این رو، نظرات اعضاء محترم هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و همکاران آموزش مجازی نسبت به وضعیت موجود و مطلوب عوامل تشکیل دهنده سیستم یادگیری الکترونیکی مرکز، نقش مهمی در اجرای طرح ارزیابی درونی ایفا می کند.پرسشنامه حاضر بخشی از فرایند گردآوری داده ها برای هدف یادشده است.بنابراین خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه،در فرایند ارزیابی درونی مرکز مشارکت فرمایید.

پیشاپیش از همکاری که در این زمینه به عمل خواهید آورد، سپاسگزاری می نماید. 

پرسشنامه دانشجویان

پرسشنامه دانش آموختگان

پرسشنامه اعضاء محترم هیات علمی

پرسشنامه همکاران محترم آموزش مجازی


آخرین خبرها

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی