برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی (مجازی) شماره کلاس 7 سالن امتحانات تاریخ ساعت 1394/10/13 8:00-10:00     10:00-12:00     13:00-15:00 اکولوژی اکوسیستم های آسیب پذیر - مجازی 93 (سوانح - نوحه گر)   1394/10/14 8:00-10:00     10:00-12:00     13:00-15:00   تاسیسات و تجهیزات شهری - مجازی 94 (سوانح - امیدوار) 1394/10/15 8:00-10:00     10:00-12:00     13:00-15:00 فنون ارتباط جمعی -مجازی 93   (سوانح - گیوه چی   1394/10/16 8:00-10:00     10:00-12:00   روش تحقیق - مجازی 94 (سوانح - صالحی) 13:00-15:00     1394/10/19 8:00-10:00     10:00-12:00     13:00-15:00 هیدرولوژی پیشرفته -مجازی 93   (سوانح - ملک محمدی)   1394/10/20 8:00-10:00     10:00-12:00     13:00-15:00   سازه ساختمان های مقاوم - مجازی 94 (سوانح - امیدوار و ملک محمدی) 1394/10/22 8:00-10:00     10:00-12:00   شهرسازی جهت مقابله با سوانح طبیعی - مجازی 94 (سوانح - صالحی) 13:00-15:00     1394/10/23 8:00-10:00     10:00-12:00     13:00-15:00 آمار پیشرفته -مجازی 93   (سوانح - امیدوار)   1394/10/26 8:00-10:00     10:00-12:00     13:00-15:00   برنامه ریزی و مدیریت پیشگیری - مجازی 94 (سوانح - گیوه چی) 1394/10/29 8:00-10:00 سمینار - مجازی 93 (سوانح - نوحه گر)   10:00-12:00     13:00-15:00   سازمان و مدیریت و برنامه ریزی - مجازی 94 (سوانح - گیوه چی)

 

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی (مجازی)
شماره کلاس 7 سالن امتحانات
تاریخ ساعت
1394/10/13 8:00-10:00    
10:00-12:00    
13:00-15:00 اکولوژی اکوسیستم های آسیب پذیر - مجازی 93 (سوانح - نوحه گر)  
1394/10/14 8:00-10:00    
10:00-12:00    
13:00-15:00   تاسیسات و تجهیزات شهری - مجازی 94 (سوانح - امیدوار)
1394/10/15 8:00-10:00    
10:00-12:00    
13:00-15:00 فنون ارتباط جمعی -مجازی 93  (سوانح - گیوه چی  
1394/10/16 8:00-10:00    
10:00-12:00   روش تحقیق - مجازی 94 (سوانح - صالحی)
13:00-15:00    
1394/10/19 8:00-10:00    
10:00-12:00    
13:00-15:00 هیدرولوژی پیشرفته -مجازی 93  (سوانح - ملک محمدی)  
1394/10/20 8:00-10:00    
10:00-12:00    
13:00-15:00   سازه ساختمان های مقاوم - مجازی 94 (سوانح - امیدوار و ملک محمدی)
1394/10/22 8:00-10:00    
10:00-12:00   شهرسازی جهت مقابله با سوانح طبیعی - مجازی 94 (سوانح - صالحی)
13:00-15:00    
1394/10/23 8:00-10:00    
10:00-12:00    
13:00-15:00 آمار پیشرفته -مجازی 93  (سوانح - امیدوار)  
1394/10/26 8:00-10:00    
10:00-12:00    
13:00-15:00   برنامه ریزی و مدیریت پیشگیری - مجازی 94 (سوانح - گیوه چی)
1394/10/29 8:00-10:00 سمینار - مجازی 93 (سوانح - نوحه گر)  
10:00-12:00    
13:00-15:00   سازمان و مدیریت و برنامه ریزی - مجازی 94 (سوانح - گیوه چی)

آخرین خبرها

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی