به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بازه زمانی ارزشیابی نیمسال اول 95-94 ازتاریخ 14/9/1394 لغایت 25/9/1394 می باشد وکلیه دانشجویان...

 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند : بازه زمانی ارزشیابی نیمسال اول 95-94 ازتاریخ 14/9/1394 لغایت 25/9/1394 می باشد وکلیه دانشجویان ملزم به انجام ارزشیابی هستند درصورت انجام نشدن ارزشیابی ، ثبت نام وانتخاب واحد نیمسال بعد تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نخواهد بود و نمرات نیمسال جاری نیزقابل مشاهده نمی باشد .ضمناً دانشجویان شهریه پرداز که دارای بدهی هستند امکان انجام ارزشیابی را نداشته ومی بایست نسبت به پرداخت بدهی وانجام ارزشیابی اقدام نمایند . متقاضیان وام که وام آنان تاکنون واریز وثبت نگردیده نیزمشمول این قانون می باشند .

به اطلاع می رساند زمان ارزشیابی اساتید درنیمسال اول 95-94 ازتاریخ 14/9/1394 لغایت 25/9/1394 می باشد و کلیه دانشجویان ملزم به انجام ارزشیابی درتاریخ های مقررمی باشند .

شایان ذکراست ثبت نام وانتخاب واحد نیمسال آتی منوط به انجام ارزشیابی نیمسال قبل می باشد ودرصورت عدم انجام ارزشیابی هیچ اقدامی ازسوی آموزش دانشکده میسر نمی باشد .

 

هم چنین دانشجویانی که تائیدیه تحصیلی مقطع قبلی ودانشجویان ذکوری که معافیت تحصیلی تائید شده خودرابه اداره آموزش ارائه نداده باشند امکان ثبت نام وانتخاب واحد نیمسال بعد را نخواهند داشت .


آخرین خبرها

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی