کاندیدای انتخابات انجمن علمی دانشجویان دانشکده کارآفرینی- 1393

 

 

 

 

ردیفتصویر پرسنلینامنام خانوادگیرزومه علمی- اجرایی
1 فرهادروشنمشاهده
2ابراهيمپهلوان زادهمشاهده
 3  افشينسليماني سالار مشاهده
 4  رضا حيدري کيا مشاهده
 5  سروش مودب مشاهده
 6  عاطفه ذبيحي نيا مشاهده
 7  فاطمه حاتمي مشاهده
 8 فرشاد طالبي مشاهده
 9  محمد صادقمالکي مشاهده
 10 محمدعليشاهي مشاهده
11  ميثمسالاري نسب مشاهده
 12 هاديطلوع اصل مشاهده
 13 ياسر فقيهي مشاهده
 14 روح اله  مدديمشاهده