معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی : جناب آقای دکتر سید رضا حجازی

مسئول امور آموزشی : سرکار خانم چنور امین پور

مسئول امور فنی : سرکار خانم مهندس زهرا صفاری