نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان

 مرکز یادگیری الکترونیکی در نظر دارد در راﺳﺘﺎی اصلاح آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد دوره های یادگیری الکترونیکی و هم چنین ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در تدریس، با تولید محتوای الکترونیکی دروس، در ارتقاء کیفیت امر آموزش گام های موثری را بردارد.

محتوا ها منطبق با شیوه نامه مرکز شامل طرح درس، منابع درس، فعالیتهای درسی و نحوه ارزیابی تولید خواهند شد.

اساتید محترمی که برای تولید محتوای الکترونیکی دروس اعلام امادگی می کنند، ضروری است طرح درس خود را ارسال نمایند که پس از بررسی طرح درس ارسالی، مرکز در تولید محتوای الکترونیکی 40درس در دوره های الکترونیکی و 20 درس در دوره های حضوری بر اساس زمان ارسال، کیفیت طرح درس، پر مخاطب بودن دروس و  درس های مشترک در چند رشته/گرایش، همکاری خواهد نمود.