ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد ويژه شاغلين

:زمان تشكيل پرونده حضوري پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد مجازي(ويژه شاغلين):

به اطلاع مي رساند دانشجويان پذيرفته شده در آزمون كارشناسي ارشد مجازي(ويژه شاغلين) دانشكده معماري روزهاي چهارشنبه مورخ 16 مهرماه و يا شنبه مورخ 19 مهرماه از ساعت 8:30 الي 15 با همراه داشتن اصل مدارك جهت تشكيل پرونده حضوري به دانشكده معماري پرديس هنرهاي زيبا مراجعه نمايند.