واحدهای تابعه واحدهای تابعه

 

 1. کارگزینی

       کنترل و نظارت بر حضور و غیاب و تاخیر ورود و خروج کارکنان

 2. دبیرخانه

      نامه رسانی
      نامه های وارده
      نامه های صادره
  3. امورمالی

       تنظیم اسناد مالی و نگهداری حساب ها و تنظیم گزارش های مالی
       تامین اعتبار قرارداد ها و در خواست های خرید بر اساس تخصیص های حوزه
       پیگیری در خواست های تخصیص حوزه و در خواست تنخواه گردان از مدیریت امور مالی ونامه های مرتبط
       بررسی اسناد و صدور چک
       نظارت بر کار امین اموال و کار پرداز

                -کار پردازی
                    خريد لوازم مصرفي واموالي
                    انجام كارها وخدمات موردنياز
                -امین اموال
                    تحويل كالاي خريداري شده از كارپرداز و بررسي و الصاق پلاك
                    درخواست خريد جهت تكميل موجودي انبار
                    تحويل كالاي اموالي به درخواست كننده
 4. خدمات

       نظارت بر امر نگهداري ساختمان‌ها و وسايل و تأسيسات واحدهاي مختلف
       نظارت بر انجام خدمات اداري ساختمانها مانند سوخت ، روشنائي ، تلفن
       نظارت بر كار خدمتگزاران ، كاركنان شركتهاي طرف قرارداد