برگزاری کلاس سنکرون از طریق اتاق تعامل زنده(بیگ بلو باتن)

 

فهرست مطالب
ورود به اتاق تعامل زنده: 00:16
برگزاری کلاس زنده: 02:00
مشاهده کلاس ضبط شده: 19:57
ضبط کلاس در رایانه خود: 21:05
آپلود فیلم ویرایش شده: 24:29
اهمیت ویرایش فیلم: 25:42