اطلاعات تماس کارشناس پشتیبانان دانشکده ها در نیمسال دوم 1399

 

ایمیل اطلاعات تماس  نام خانوادگی نام نام دانشکده/ پردیس
bahary@ut.ac.ir 42762114 بهاری ساری جلو حسین   الهیات و معارف اسلامی
F_talebi@ut.ac.ir 42762145 طالبی بیدهندی فرناز   الهیات و معارف اسلامی
mgolami@ut.ac.ir 42762111 غلامی رز مروت    الهیات و معارف اسلامی
fatemeh.Galini@ut.ac.ir 42762118 گلینی فاطمه   الهیات و معارف اسلامی
      دریافت اطلاعات تماس  جغرافیا
mostafazare@ut.ac.ir 61112508 زارع مصطفی ادبیات و علوم انسانی-مسئول واحد دفتر برنامه ریزی آموزشی و امتحانات، آزمون اشتمال
alimardani31356@ut.ac.ir 61112594 علی مردانی حمید ادبیات و علوم انسانی-معاون کارشناسی و دانش آموختگی
alifarahmand@ut.ac.ir 61112549 فرهمند علی ادبیات و علوم انسانی-معاون تحصیلات تکمیلی
homayooni@ut.ac.ir 66491389 همایونی محمد ادبیات و علوم انسانی-کارشناس انفور ماتیک
e.rezazade@ut.ac.ir 61118102 رضازاده موید  الهه  اقتصاد
b.razmfar@ut.ac.ir 021-36040760 رزم فر بهمن پردیس ابوریحان
 mnazarimoghadam@ut.ac.ir  021-36040760 نظری مقدم  مریم پردیس ابوریحان
mehdi.maleki59@ut.ac.ir 021-36040760 بابا ملکی مهدی پردیس ابوریحان
saharho3eini@yahoo.com 09190724925 حسینی  سحر  پردیس ابوریحان
ebadi.zahra@ut.ac.ir 0 921 549 9474 عبادی زهرا پردیس ابوریحان
P.alekhamis@ut.ac.ir 88955692 آل خمیسی پرستو پردیس البرز 
banaee.e@ut.ac.ir 88390882 بنائی خلیل آباد الهام پردیس البرز 
fh.shrif.1360@ut.ac.ir 88955435 حسینی شریف فرشته پردیس البرز 
m.shahrabi@ut.ac.ir 88390881 شهرابی فراهانی مرضیه پردیس البرز 
farsi@ut.ac.ir 88955685 فارسی لمیا پردیس البرز 
m.farokhi@ut.ac.ir 88955693 فرخی هتکه لوئی مهدی پردیس البرز 
panahan@ut.ac.ir 88985166 کریمی پناهان آرش پردیس البرز 
ainaznouri@ut.ac.ir 88390883 نوری قره تپه آیناز پردیس البرز 
hniroee@ut.ac.ir 88391400 نیروی آغمیونی حمید پردیس البرز 
zamanian397@ut.ac.ir 9366395432 زمانیان مریم پردیس البرز 
mehribakhtiyari@ut.ac.ir 9145837480 بختیاری علمداری مهری پردیس بین المللی ارس
m.rashidzadeh@alumni.ut.ac.ir 9330478636 رشیدزاده گرگری مرتضی پردیس بین المللی ارس
f.asgarirad@ut.ac.ir 9109112583 عسگری راد فهیمه پردیس بین المللی ارس
nazarig@ut.ac.ir 9149934944 نظری گرگری محمود پردیس بین المللی ارس
t.zeynali@ut.ac.ir   زینلی طیبه  پردیس بین المللی کیش
s.sayardoost@ut.ac.ir 9128070724 سیاردوست سینا پردیس بین المللی کیش
p.mozaffari@ut.ac.ir 9347687010 مظفری پیمان پردیس بین المللی کیش
      دریافت اطلاعات تماس       پردیس علوم
  2536166212 بنی رضی سید روح اله پردیس فارابی- امور مالی
kheiriali@ut.ac.ir 02536166236 و 02536166602 خیری علی پردیس فارابی- پشتیبانی فنی کلاسها (استادان)
s.babaei.1988@ut.ac.ir 2536166236 بابایی سلمان  پردیس فارابی- پشتیبانی فنی کلاسها (استادان)
  2536166574 دفتری سمیه  پردیس فارابی- پشتیبانی فنی کلاسها (دانشجویان)
s.goharyan@ut.ac.ir 02536166267 و 02536166574 گوهریان بخشایش سهراب پردیس فارابی- پشتیبانی فنی کلاسها (دانشجویان)
fbigdeli@ut.ac.ir 2536166116 بیگدلی فاطمه پردیس فارابی- دانشکده مدیریت و حسابداری
nemmaty35@ut.ac.ir 2536166410 نعمتی مرتضی پردیس فارابی- دروس عمومی
 Majid_lotfian@ut.ac.ir  2536166262 لطفیان مجید پردیس فارابی - دانشکده الهیات
saadati_mh@ut.ac.ir 2536166173 سعادتی مهران  پردیس فارابی - دانشکده حقوق
kosha_ebrahimi@ut.ac.ir 2536166651 ابراهیمی کوشا علی اصغر  پردیس فارابی - دانشکده مهندسی
h_karimi@ut.ac.ir 61112255 کریمی صائب حمیده پردیس فنی- دانشکده علوم مهندسی - کارشناسی
fkhiabani@ut.ac.ir 61112172 احسنی خیابانی  فریبا پردیس فنی- دانشکده علوم مهندسی ( کارشناسی ارشد و دکترا)
f_moghadami@ut.ac.ir 013-44609267 مقدمی الکامی فاطمه  پردیس فنی- دانشکده فنی کاسپین
f_toorani@ut.ac.ir ۶۱۱۱۳۱۹۸  تورانی فرزانه پردیس فنی- دانشکده محیط زیست
ferial_afshar@ut.ac.ir ۶۱۱۱۳۱۸۹  افشار فریال  پردیس فنی- دانشکده محیط زیست
nikeghbal@ut.ac.ir ۶۱۱۱۳۱۹۸  نیک اقبال نگین پردیس فنی- دانشکده محیط زیست
ghafari_malihe@ut.ac.ir 82084493 غفاری ملیحه  پردیس فنی- دانشکده مهندسی صنایع (کارشناسی )
m_kaseb@ut.ac.ir 82084185 کاسب مولود پردیس فنی- دانشکده مهندسی صنایع (کارشناسی ارشد)
e_gholamidost@ut.ac.ir 013-44609267 غلامیدوست ماسوله الهه پردیس فنی-دانشکده فنی کاسپین
sa_ershadi@ut.ac.ir 61114614 ایمن ارشادی سعیده پردیس فنی-دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
pourmahdi@ut.ac.ir 61114128 پور مهدی ابراهیم پردیس فنی-دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
farshian@ut.ac.ir 82084263 - 09915533628 فرشیان افسانه  پردیس فنی-دانشکده مهندسی معدن
mottaghian@ut.ac.ir 61119945 متقیان مهدی  پردیس فنی-دانشکده مهندسی مکانیک
aghobakhloo@ut.ac.ir 61119945 قباخلو عادله  پردیس فنی-دانشکده مهندسی مکانیک
hosnieh_akbari@ut.ac.ir 61119909 اکبری حسنیه پردیس فنی-دانشکده مهندسی مکانیک
faridkhah@ut.ac.ir 013-34915146 فریدخواه فاطمه پردیس فنی - دانشکده فنی فومن
lhaghighat@ut.ac.ir 013-34915145 حقیقت مهدیخان محله لیلا  پردیس فنی - دانشکده فنی فومن
maryabbasi@ut.ac.ir 6111۴۲۱۶  , 6111۴۹۹۸  عباسی مریم پردیس فنی -دانشکده برق و مهندسی کامپیوتر
adlpoor@ut.ac.ir 6111۴۲۱۶  , 6111۴۹۹۸  عدل پور مهناز پردیس فنی -دانشکده برق و مهندسی کامپیوتر
arezapoor@ut.ac.ir 61112181 رضاپور عبدالرضا پردیس فنی -دانشکده مهندسی عمران
amirishiraz@ut.ac.ir 61112865 امیری شیراز رسول پردیس فنی -دانشکده مهندسی شیمی
mesmaeelirad@ut.ac.ir 61112262 اسماعیلی راد محمدصادق پردیس فنی -دانشکده مهندسی شیمی
hnabati@ut.ac.ir 82084255 نباتی حمیده  پردیس فنی -دانشکده نقشه برداری
  09374644006  026-32800844  زارع هرفته سمیه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  (پاسخگویی به سوالات کامپیوتری) 
hrshokri@ut.ac.ir 026-32220686 شکری حسن رضا پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (پاسخ گویی به مشکلات آموزشی)
sabatehrani@ut.ac.ir 66955623 زین العابدین طهرانی  صبا  پردیس هنرهای زیبا
a.dehfooli@ut.ac.ir 66409696 دهفولی آزاده  پردیس هنرهای زیبا- دانشکده معماری 
magidreza.eivazi@ut.ac.ir 61112754-66415867 عیوضی مجید رضا پردیس هنرهای زیبا- طراحی صنعتی
hajimohammadi@ut.ac.ir 66414841 حاجی محمدی زهره پردیس هنرهای زیبا-شهرسازی
h_haghiri@ut.ac.ir 2188962511 حقیری حمید  پردیس هنرهای زیبا-نمایش و موسیقی
f_mahmoodizade@ut.ac.ir 66409696 محمودی زاده فاطمه پردیس هنرهای زیبا -دانشکده معماری
lidatandorost@ut.ac.ir 66956558 تندرست لیدا پردیس هنرهای زیبا -دانشکده معماری
m.nobakht@ut.ac.ir 66415185 نوبخت مسعود پردیس هنرهای زیبا -مرکز آموزش های ازاد
kamkar_h@ut.ac.ir 09193694303-61113483 کامکار عبدالحسین  پردیس هنرهای زیبا -هنرهای تجسمی
a.mortazavi@ut.ac.ir 66414841 مرتضوی اذر پردیس هنرهای زیبا- شهرسازی -دکتری
       ارتباط با کارشناسان  پردیس هنرهای زیبا-
      دریافت اطلاعات تماس تربیت بدنی و علوم ورزشی
      دریافت اطلاعات تماس  حقوق و علوم سیاسی
aghili_h@ut.ac.ir 09371203032 عقیلی سید حسن  دامپزشکی
Ehaghani@ut.ac.ir 61117469 حقانی الهه روانشناسی و علوم تربیتی
m.shojaei1221@ut.ac.ir ۶۱۱۱۷۵۲۷ شجاعی میاندرق مهدی روانشناسی و علوم تربیتی
Taghavis@ut.ac.ir ۶۱۱۱۷۵۲۳ تقوی سمیرا  روانشناسی و علوم تربیتی
tofighi_golbarg@ut.ac.ir 61119220 توفیقی گلبرگ زبان ها و ادبیات خارجی
rasol.abasi@ut.ac.ir 61119165 عباسی رسول زبان ها و ادبیات خارجی
mfallahdar@ut.ac.ir 61119177 فلاح دار مهدی زبان ها و ادبیات خارجی
ajafarzadeh@alumni.ut.ac.ir 9125432473 جعفرزاده اشکان علوم اجتماعی
b_ dehfuli@ut.ac.ir  61115760 دهفولی بهاره علوم و فنون نوین
saffari.zahra@gmail.com 61119351 صفاری زهرا کارآفرینی
mo_maleki@ut.ac.ir 61117631 مالکی محمد باقر  مدیریت
adousi@ut.ac.ir 61117635 آدوسی حسین مدیریت
sirousbabaei@ut.ac.ir 61117770 بابایی سیروس مدیریت
mshahhosseini@ut.ac.ir 61112479 شاه حسینی محدثه مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک-پیگیری امور آموزشی
h_farhadi@ut.ac.ir 61112479 فرهادی نژاد حمیده  
sharahi@ut.ac.ir 61112479 جیریائی شراهی فریبا  
sshafiee@ut.ac.ir 88011017 ,  61119258 شفیعی  سمانه مطالعات جهان
sheykhaee@ut.ac.ir 61119269 شیخایی زهرا مطالعات جهان
ssolgi@ut.ac.ir 61119307 سلگی سکینه مطالعات جهان
shasgari@ut.ac.ir 61119270 عسگری احمدآباد شیرخدا مطالعات جهان
Amir.Aryan@ut.ac.ir 88966199 آریان  حسن معارف و اندیشه اسلامی 
brahbar@ut.ac.ir 61118386 رهبر فرازی بابک موسسه ژئوفیزیک
rkeshtkar@ut.ac.ir 61118510 کشتکار  ربابه  موسسه ژئوفیزیک
tnaebi@ut.ac.ir 61118267 نائبی طاهره موسسه ژئوفیزیک
masoudakbari@ut.ac.ir 61118226 اکبری مسعود مؤسسه ژئوفیزیک