شرح وظایف اداره آموزش هاي رسمي مجازي

تدوين و بازنگري مقررات و آيين نامه هاي دوره هاي مجازي

تدوين و بازنگري شيوه نامه اجرايي دوره‌هاي مجازي

نظارت بر انجام امور دانشكده هاي مجري

 انجام ارزيابي هاي مستمر در دوره هاي مجازي

گزينش و تاييد دستياران فني معرفي شده

نظارت بر اجراي مفاد آيين نامه بكارگيري دستياران آموزشي

ايجاد و پشتيباني زيرپرتال هر دانشكده

طراحي فرم هاي الكترونيكي بر حسب نياز

تست نرم افزارهاي لازم و سيستم هاي يادگيري مركز

نظارت بر روند برگزاري كلاس هاي الكترونيكي

برگزاري جلسات آموزشي ويژه دستياران، مسئولان و كارشناسان دانشكده ها ، اساتيد، دانشجويان

 پاسخ گويي به سوالات و مشكلات كاربران از طريق ارسال و رسيدگي درخواست ها

پشتيباني و ثبت كاربران( دستياران آموزشي و فني، مسئولان و كارشناسان دانشكده ها ، اساتيد، دانشجويان ) در سيستم احراز هويت، سامانه آموزشي و كلاس الكترونيكي

  تنظيم و بروز رساني پرسش هاي متداول   و راهنماهاي كاربران ( دستياران آموزشي و فني، مسئولان و كارشناسان دانشكده ها ، اساتيد، دانشجويان ) در خصوص نحوه كار با سيستم