اهداف اداره آموزش هاي رسمي مجازي

 

 

  • تعیین سیاست ها و نظام نامه پذیرش دانشجو در دوره های مجازی
  • ارتقاء كيفيت دوره هاي مجازي
  • توسعه دوره‌هاي مجازي در رشته/گرايش و  دانشكده‌هاي ديگر دانشگاه
  • برگزاري دوره هاي رسمي بين الملل