دوره هاي رسمي- نيمسال تحصيلي1-98-97 در يك نگاه


عنوان واحد اصلي  تعداد رشته هاي تحصيلي(نيمسال تحصيلي 1-98-97) تعداد اساتيد(نيمسال تحصيلي 1-98-97)
پرديس فارابي 18 80
پرديس فني 1 4
پرديس هنرهاي زيبا  2 11
دانشكده مديريت  7 42
دانشكده كارآفريني 6 24
دانشكده محيط زيست  2 8
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي  7 22
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي 5 29
دانشكده الهيات و معارف اسلامي 10 28
دانشكده زبان و ادبيات خارجي   8 20
دانشكده اقتصاد و پرديس كشاورزي  1 4
دانشكده حقوق و علوم و سياسي 0 0