تماس با مرکز یادگیری الکترونیکی

عنوان شماره تماس دورنگار آدرس
دبیرخانه مرکز یادگیری الکترونیکی 88981872
پشتیبانی سامانه احراز هویت مرکزی (مسایل ورود، اکانت غیر فعال و ...) 61112116 88981870 https://its3.ut.ac.ir
مرکز یادگیری الکترونیکی 88981876-7 88981870
کاربران مهمان utecits3@ut.ac.ir