اخبار

اختلال در شبکه مرکز یادگیری الکترونیکی

اختلال در شبکه مرکز یادگیری الکترونیکی


به منظور به روزرسانی شبکه مرکز یادگیری الکترونیکی در تاریخ 97/2/30 از ساعت22:00 تا 24:00، سرویس های مرکز ناپایدار خواهد بود.

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.