اخبار

« بازگشت

تمهيدات زيرساخت و سامانه هاي مركز آموزش هاي الكترونيكي

تمهيدات زيرساخت و سامانه هاي مركز آموزش هاي الكترونيكي


 كاربران گرامي به استحضار مي رساند تمهيدات زيرساخت و سامانه هاي مركز آموزش هاي الكترونيكي از 15 تا 31 تيرماه جاري انجام خواهد شد. در اين راستا تمامي سامانه هاي مركز در بازه زماني نامبرده، ناپايدار و يا خارج از سرويس خواهد بود.