اخبار

« بازگشت

برگزاري كارگاه آموزشي طراحي آموزشي و توليد محتواي الكترونيكي توسط خانم دكتر Wendy Maboudian

برگزاري كارگاه آموزشي طراحي آموزشي و توليد محتواي الكترونيكي توسط خانم دكتر Wendy Maboudian


 كارگاه آموزشي طراحي آموزشي و توليد محتواي الكترونيكي توسط خانم دكتر Wendy Maboudian از   HOUSTON COMMUNITY COLLEGE (HCC) ، با حضور مديران و كارشناسان مركز آموزش هاي الكترونيكي در تاريخ هاي25،26و27 خرداد ماه 94 در محل اين مركز برگزار گرديد .

اهم موارد مطرح در اين كارگاه عبارت بودند از :

·         انتقال تجارب HCC  در زمينه آموزش الكترونيكي

·         معرفي و كاربرد نرم افزارهاي طراحي آموزشي