آرشیو اخبار

برگزاري كارگاه توجيهي توليد محتواي الكترونيكي

برگزاري كارگاه توجيهي توليد محتواي الكترونيكي


 

مركز در راﺳﺘﺎي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي روشﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در تدريس و  ارتقاء كيفيت امر ياددهي و يادگيري، اقدام به همكاري با پرديس/دانشكده هاي دانشگاه در توليد محتواهاي الكترونيكي دوره هاي حضوري و الكترونيكي نموده است.

از اين رو اولين جلسه كارگاه توجيهي توليد محتوا با حضور برخي از اساتيد پرديس/دانشكده هاي دانشگاه تهران روز دوشنبه مورخ 15 مردادماه در محل مركز برگزار شد.

در اين جلسه آقاي دكتر سيداميد فاطمي رييس مركز، ضمن تشريح اقدامات مركز در جهت ارتقاء كيفيت( از جمله بازنگري شيوه نامه آموزشي دوره هاي رسمي الكترونيكي، تنظيم دستورالعمل ها و شيوه نامه ها، نحوه تدريس در دوره هاي الكترونيكي) به توضيح روند كار براي توليد محتوا پرداختند.