آرشیو اخبار

« بازگشت

فراخوان توليد محتواي الكترونيكي دروس با همكاري مركز يادگيري الكترونيكي

فراخوان توليد محتواي الكترونيكي دروس با همكاري مركز يادگيري الكترونيكي


 

 مركز يادگيري الكترونيكي در نظر دارد در راﺳﺘﺎي اصلاح آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد دوره هاي يادگيري الكترونيكي و هم چنين ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮي روشﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در تدريس، با توليد محتواي الكترونيكي دروس، در ارتقاء كيفيت امر آموزش گام هاي موثري را بردارد.

محتوا ها منطبق با شيوه نامه مركز شامل طرح درس، منابع درس، فعاليتهاي درسي و نحوه ارزيابي توليد خواهند شد.

اساتيد محترمي كه براي توليد محتواي الكترونيكي دروس اعلام امادگي مي كنند، ضروري است طرح درس خود را ارسال نمايند كه پس از بررسي طرح درس ارسالي، مركز در توليد محتواي الكترونيكي 40درس در دوره هاي الكترونيكي و 20 درس در دوره هاي حضوري بر اساس زمان ارسال، كيفيت طرح درس، پر مخاطب بودن دروس و  درس هاي مشترك در چند رشته/گرايش، همكاري خواهد نمود.  

شیوه نامه