آرشیو اخبار

« بازگشت

مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران، نامزد دریافت جایزه یونسکو

مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران، نامزد دریافت جایزه یونسکو


سازمان یونسکو  در سال 2017 برنامهجایزه بینالمللی سلطان حمدبن عیسیالخلیفه در زمینه استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در آموزشرا با موضوع استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در افزایش دستیابی به آموزش با کیفیت را برگزار می نماید .

مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران با ارائه و معرفی خدمات نوآورانه خود با هدف دستیابی به آموزش با کیفیت و برقراری عدالت آموزشی، نامزد دریافت این جایزه شده است .