آرشیو اخبار

مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران، نامزد دریافت جایزه یونسکو

سازمان یونسکو  در سال 2017 برنامهجایزه بینالمللی سلطان حمدبن عیسیالخلیفه در زمینه استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در آموزشرا با موضوع استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در افزایش دستیابی به آموزش با کیفیت را برگزار می نماید .

مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران با ارائه و معرفی خدمات نوآورانه خود با هدف دستیابی به آموزش با کیفیت و برقراری عدالت آموزشی، نامزد دریافت این جایزه شده است .