آرشیو اخبار

« بازگشت

پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در سطح مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

 باتوجه به اهمیت نقش مدیریت عملکرد در توسعه منابع انسانی و بهبود عملکـردهای سازمانی، طرح مدیریت عملکرد در سطح مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران  تدوین و از تیر ماه جاری به مرحله عملیاتی سازی رسیده است .