آرشیو اخبار

« بازگشت

پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در سطح مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در سطح مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران


 باتوجه به اهمیت نقش مدیریت عملکرد در توسعه منابع انسانی و بهبود عملکـردهای سازمانی، طرح مدیریت عملکرد در سطح مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران  تدوین و از تیر ماه جاری به مرحله عملیاتی سازی رسیده است .