آرشیو اخبار

« بازگشت

راه اندازي كميته راهبري شعاع

اولين جلسه كميته راهبري شعاع با حضور نمايندگان معاونت ها، اداره كل حوزه رياست و روابط عمومي، كتابخانه مركزي و مركز فناوري و فضاي مجازي دانشگاه روز سه شنبه در سالن اجتماعات مركز آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه تهران برگزار مي شود.

در اين جلسه كه رياست آن با آقاي دكتر سيد اميد فاطمي، رييس مركز خواهد بود پس از تبيين نقش شبكه هاي اجتماعي در يادگيري/ ياددهي در جهان امروز و آينده پژوهي آموزش به معرفي شبكه علمي آموزش عالي شعاع و قابليت هاي آن پرداخته خواهد شد. ادامه وقت جلسه به بررسي آيين نامه كميته و بحث و تبادل نظر بر روي مفاد آن اختصاص خواهد داشت.