آرشیو اخبار

« بازگشت

رشته های مورد پذیرش مقطع کارشناسی ارشد نیمسال تحصیلی 1 - 97 - 96

رشته های مورد پذیرش مقطع کارشناسی ارشد نیمسال تحصیلی 1 - 97 - 96


 رشته هاي مورد پذيرش مقطع كارشناسي ارشد نيمسال تحصيلي 1-97-96 دوره هاي مجازي دانشگاه تهران به شرح زير مي باشد. پذيرش در رشته مجازي پژوهش هنر دانشكده هنرهاي تجسمي پرديس هنرهاي زيبا اولين بار صورت مي پذيرد.

پيرو سوالات مكرر متقاضيان كارشناسي ارشد مجازي دانشگاه تهران در خصوص شهريه، به اطلاع مي رساند شهريه اين دوره ها پس از تصويب، از طريق وب سايت دانشگاه تهران اطلاع رساني خواهد شد.

دانشكده

رشته

الهيات و معارف اسلامي

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه شافعي

الهيات و معارف اسلامي - تاريخ و تمدن ملل

الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان

الهيات و معارف اسلامي - علوم قرآن و حديث

الهيات ومعارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي

تاريخ علم گرايش فيزيك و فناوري در جهان اسلام

تاريخ علم گرايش نجوم در جهان اسلام

الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و كلام اسلامي

پرديس فارابي

مديريت كسب و كار - استراتژي

مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي

الهيات و معارف اسلامي - علوم قرآن و حديث

الهيات ومعارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي

حقوق خصوصي

حقوق جزا و جرم شناسي

حقوق عمومي

حقوق تجارت بين الملل

حسابداري

مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

مديريت بازرگاني گرايش استراتژیک

مديريت دولتي گرايش خط مشی گذاری عمومی

مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

مديريت شهري

مديريت مالي

زبان ها و ادبيات خارجي

آموزش زبان فرانسه

زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي

مترجمي زبان فرانسه

آموزش زبان انگليسي

زبان و ادبيات انگليسي

آموزش زبان روسي

زبان و ادبيات روسي

مترجمي زبان آلماني

زبان و ادبيات الماني

زبان و ادبيات اردو

كارآفريني

كار آفريني گرايش كسب و كار جديد

كار آفريني گرايش سازماني

كار آفريني گرايش توسعه

كار آفريني گرايش فناوري

كار آفريني گرايش گردشگري

دانشكده اقتصاد پرديس كشاورزي

ترویج و آموزش کشاورزی

دانشکده فنی فومن

مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

دانشكده هنرهاي تجسمي/ پرديس هنرهاي زيبا

پژوهش هنر

تربيت بدني و علوم ورزشي

رفتار حركتي گرايش رشدحركتي

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي

مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي

روانشناسي و علوم تربيتي

تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و تربيت اسلامي

روانشناسي تربيتي

روانشناسي عمومي

مديريت

علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مديريت

علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مديريت كتابخانه هاي ديجيتال

مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي

مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل

مديريت منابع انساني گرايش عملكرد و بهره برداري منابع انساني

مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني

مديريت كسب و كار گرايش استراتژي