آرشیو اخبار

« بازگشت

شرکت در طرح ارزيابي دروني مركز آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه تهران

شرکت در طرح ارزيابي دروني مركز آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه تهران


با سلام:

 همانطور كه اطلاع داريد طرح ارزيابي دروني مركز به منظور آگاهي از نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و عوامل بازدارنده از طریق قضاوت درباره وضعيت موجود کیفیت عوامل تشکیل دهنده مركز در حال انجام است و قرار است براساس نتایج آن، براي ارتقا مستمر كيفيت فعاليت ها برنامه ريزي شود.از اين رو، نظرات اعضاء محترم هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان، دستیاران، مدیران و  همکاران آموزش مجازی نسبت به وضعيت موجود و مطلوب عوامل تشکیل دهنده سیستم یادگیری الکترونیکی مركز، نقش مهمي در اجرای طرح ارزيابي دروني ايفا مي كند.پرسشنامه حاضر بخشی از فرایند گردآوری داده ها برای هدف یادشده است.بنابراین خواهشمند است با تكميل این پرسشنامه،در فرايند ارزيابي دروني مركز مشارکت فرماييد.

پيشاپيش از همكاري كه در اين زمينه به عمل خواهيد آورد، سپاسگزاري مي نمايد. 

مهلت شرکت در ارزیابی تا روز جمعه مورخ 8 بهمن ماه

پرسشنامه دانشجویان

پرسشنامه دانش آموختگان

پرسشنامه اعضاء هیات علمی

پرسشنامه همکاران آموزش مجازی

پرسشنامه دستیاران آموزشی