تماس با مرکز یادگیری الکترونیکی

اطلاعات تماس بخش های مرکز یادگیری الکترونیکی
پشتیبانی شماره تماس دورنگار پست الکترونیکی / پنل پشتیبانی
پشتیبانی کاربران https://utits3.ut.ac.ir/support/index.php?/collegians/Tickets/Submit
پشتیبانی کاربران مهمان utecits3@ut.ac.ir
پشتیبانی سامانه احراز هویت مرکزی (مسایل ورود، اکانت غیر فعال و ...) 61112116 https://utits3.ut.ac.ir/support/index.php?/collegians/Tickets/Submit
مرکز یادگیری الکترونیکی 88981876-7 88981870
دبیرخانه مرکز یادگیری الکترونیکی 88981872