روزرسانی زيرساخت و سامانه هاي مركز آموزش هاي الكترونيكي

 

به روزرسانی زيرساخت و سامانه هاي مركز آموزش هاي الكترونيكي

 

کاربران گرامي به استحضار مي رساند به روزرسانی زيرساخت و سامانه هاي مركز

آموزش هاي الكترونيكي از 15 تا 31 تيرماه جاري انجام خواهد شد. در اين راستا تمامي

سامانه هاي مركز در بازه زماني نامبرده، ناپايدار و يا خارج از سرويس خواهد بود.

 


 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus