آیین نامه و دستورالعمل هاي دوره هاي يادگيري الكترونيكي

 

آیین نامه آموزشي

شيوه نامه همكاري دستياران آموزشي

شيوه نامه توليد محتواي الكترونيكي

دستورالعمل وظايف تيم واحدهاي مجري دوره هاي الكترونيكي

دستورالعمل راه اندازي رشته جديد دوره هاي الكترونيكي

دستورالعمل الزامات محتوايي و روش تدريس اساتيد دوره هاي الكترونيكي

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus