معرفی رشته های تحصیلی دوره هاي الكترونيكي

پذيرش در مقطع كارشناسي در سال هاي 1386و 1387 در 3 رشته/گرايش مديريت مالي، مديريت بازرگاني و حسابداري و در مقطع كارشناسي ارشد در سال 1386 در 7 رشته/گرايش مديريت و كارآفريني انجام پذيرفت كه تا سال 1396 ،143 رشته/گرايش مقطع كارشناسي ارشد در دوره هاي الكترونيكي دانشگاه ارائه شده است.

 

رشته هاي تحصيلي كارشناسي ارشد دوره هاي الكترونيكي از سال 86 تا 96

 رشته هاي تحصیلی كارشناسي ارشد دوره هاي الكترونيكي سال 96

  رشته هاي مورد پذیرش كارشناسي ارشد دوره هاي الكترونيكي سال 97

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus