دروس نمونه
نمایش ۱۴ نتیجه
ردیف نام توضيح نمونه درس نظرسنجی
۱ آمار و كاربرد آن در مديريت 1 توضیحات ok نظرسنجی دروس
۲ ارتباطات بازاريابي توضیحات ok نظرسنجی دروس
۳ اصول حسابداري توضیحات ok نظرسنجی دروس
۴ اصول حسابداري 1 توضیحات ok نظرسنجی دروس
۵ اصول مديريت مالي 1 توضیحات ok نظرسنجی دروس
۶ اصول مديريت مالي 2 توضیحات ok نظرسنجی دروس
۷ اقتصاد توضیحات ok نظرسنجی دروس
۸ اقتصاد كلان توضیحات ok نظرسنجی دروس
۹ اقتصاد مديريت توضیحات ok تست
۱۰ الگوهاي تصميم گيري كارآفرينان توضیحات ok نظرسنجی دروس
۱۱ بازار پول و سرمايه توضیحات --- نظرسنجی دروس
۱۲ بازارشناسي و مسائل بازار توضیحات ok نظرسنجی دروس
۱۳ بازاريابي توضیحات ok نظرسنجی دروس
۱۴ تئوري مديريت پيشرفته توضیحات ok نظرسنجی دروس
نمایش ۱۴ نتیجه
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus