گزارش دروس
عنوان درس دانشکده
نام استاد مقطع
نام دستیار

نمایش ۱ - ۲۰ از ۱۱۶ نتیجه
صفحه از ۶
ردیف عنوان نام استاد نام دستیار تعداد واحد تعداد فصل کارشناس تولید آخرین وضعیت دانشکده مقطع  
۱ آمار و كاربرد آن در مديريت 1 دكتر مومني آقاي نامور 3 8 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۲ آمار و كاربرد آن در مديريت 2 دكتر مومني آقاي نامور 3 6 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۳ آمار پيش نياز دكتر مومني خانم جام 0 11 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۴ ارتباطات بازاريابي دكتر فرهنگي خانم گلچين‌فر 2 12 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۵ استقرار کسب و کار دکتر عسگري خانم خرمی 2 8 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۶ اصول حسابداري دكتر رضوي آقاي هاشمي 2 9 خانم نجفی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۷ اصول حسابداري 1 دكتر نوروش خانمها ولی پور و وصلی 4 9 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۸ اصول حسابداري 2 دكتر نوروش خانم وصلي 4 7 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۹ اصول حسابداري3 دكتر نوروش خانم وصلي 4 10 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۰ اصول مديريت مالي 1 دكتر تهراني آقاي ميرلوحی 4 7 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۱ اصول مديريت مالي 2 دكترتهراني آقاي ميرلوحی 4 5 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۲ اقتصاد دكتر رضوي آقاي حسيني 2 8 خانم رياضي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۳ اقتصاد خرد دكتر شيركوند آقاي مراغه ای 3 7 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۴ اقتصاد كلان دكتر شيركوند آقاي زواره زادگان 3 8 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۵ اقتصاد مديريت دكتر محمودي آقاي دكتر عباسيان 3 9 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۶ الگوهاي تصميم گيري كارآفرينان دكتر ايماني پور آقاي کيهانی 2 6 خانم عارفي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۷ بازار پول و سرمايه دكتر تهراني آقاي ميرلوحی 2 6 خانم رياضي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۸ بازارشناسي و مسائل بازار دكتر آقازاده آقاي خواجه اميرلو 2 11 خانم رياضي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۹ بازاريابي دکترحسنقلي پور آقاي آقازاده 2 20 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۲۰ بازاريابي صنعتي دكتر حقيقي آقای کرمی 2 8 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۲۱ بازاريابي و تحقيقات بازار دكتر يدالهي آقاي خانمحمدی 2 4 خانم رياضي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۲۲ بازرگاني بين المللي دكتر حقيقي آقای جعفری 3 7 خانم عارفي كتاب دارد- توليد نشده مديريت کارشناسی
۲۳ بررسي مواد خاص درحسابداري دکتر بهرامفر آقاي مرادي 3 10 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۲۴ بررسي موارد خاص در مديريت مالي دكتر اسلامي آقاي سياح 2 4 خانم رياضي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۲۵ تئوري حسابداري1 دكتر كرمي آقاي حسني 3 8 خانم رياضي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۲۶ تئوري حسابداري2 دكتر كرمي 0 0
۲۷ تئوري مديريت پيشرفته دكتر جهانگيري آقاي معماريان 2 8 خانم كاوسي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۲۸ تئوري مديريت کارآفريني دکتراحمد پور آقاي احمدي 2 6 خانم كاوسي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۲۹ تئوري هاي مديريت دكتر سيد جوادين آقاي اسفيداني 2 4 خانم نجفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۳۰ تجزيه و تحليل صورت هاي مالي دكتر تهراني آقاي مناجاتي 2 9 خانم کاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۳۱ تحقيق در عمليات دكتر مهرگان -- 2 4 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۳۲ تحقيق در عمليات1 دكتر مهرگان -- 3 4 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۳۳ تحقيق در عمليات2 دكترمهرگان -- 3 4 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۳۴ تحقيقات بازاريابي دكتر حسنقلي پور آقاي حسيني 2 0 خانم رياضي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۳۵ تحقيقات بازاريابي دكتر ميرا 0 0
۳۶ تحليل آمار دكتر مومني خانم جام 2 8 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۳۷ تحليل رفتاري و منابع انساني دکترسيدجوادين آقاي شهباز مرادي 3 25 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۳۸ تحليل محيط کسب و کار در ايران دکتر يدالهي آقاي اشراقي 2 6 خانم رياضي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۳۹ تشخيص فرصت دکتر يدالهي آقاي حسيني 2 11 خانم كاوسي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۴۰ تصميم گيري در مسائل مالي دكتر تهراني آقاي ميرلوحی 3 7 خانم رياضي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۴۱ توسعه اقتصادي و برنامه ريزي دكتر محمدي خانم محمدی 3 9 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۴۲ توسعه محصول جديد دکتر زعفريان آقاي لطفي 2 7 خانم رياضي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۴۳ جامعه شناسي عمومي دكتر اميري خانم مريم اميري 3 6 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۴۴ حسابداري دولتي دکترمشايخي آقاي مرادي 3 9 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۴۵ حسابداري صنعتي1 دکترنيکبخت آقاي عبدلي 3 8 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۴۶ حسابداري صنعتي2 دكتر نيكبخت خانم نيكبخت 3 6 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۴۷ حسابداري مديريت دکترنيکبخت خانم ديانتي 3 9 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۴۸ حسابداري ميانه1 دكتر كرمي آقاي تحريري 4 4 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۴۹ حسابرسي پيشرفته دكتر مهراني خانم بهبهاني نيا 2 6 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۵۰ حسابرسي1 دكتر مهراني خانم بهبهاني‌نيا 3 0 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۵۱ حقوق اساسي دكتر جاويد -- 2 0 خانم نجفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۵۲ حقوق بازرگاني دكتر باقري خانم زارع 2 7 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۵۳ حقوق بازرگاني دکتر حبيبا خانم شاكري 2 6 خانم رياضي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۵۴ رفتار مصرف كننده دكتر سيد جوادين آقاي اسفيداني 2 6 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۵۵ روان شناسي عمومي دكتر محمدي آقاي بحرينی 3 15 خانم نجفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۵۶ روانشناسي كار دكتر محمدي آقاي بحريني 2 12 خانم نجفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۵۷ روش تحقيق دكتر حسن قلي پور آقاي خانلري 2 9 خانم منصوري خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۵۸ روش تحقيق دكتر حسنقلي پور آقاي خانلري 3 8 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۵۹ روش تحقيق در كارآفريني دکتر زالي آقای يگانگي 2 13 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۶۰ رياضي 2 دكتر رحماني آقای موسوی 3 8 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۶۱ رياضي عمومي1 دكتر رسوليان آقای رفيعي 2 7 خانم کاوسی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۶۲ رياضي مالي دكتر رضوي اقای رحيمي 2 3 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۶۳ رياضي و كاربرد آن در مديريت دكتر رحماني آقای محمدرائی 3 9 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۶۴ رياضيات پايه دكتر رسوليان آقای رفيعي 3 9 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۶۵ زبان 1و2 دكتر ونوس آقای کرمی 2 23 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۶۶ زبان 3و4 دكترخليفه سلطان --- 3 4 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۶۷ زبان عمومي دكتر خاوري آقای مردی 3 15 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۶۸ زبان پيش دکتر احمدی 0 0 مديريت کارشناسی
۶۹ سازمان هاي پولي و مالي دكتر تهراني آقای دولتی 2 5 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۷۰ سمينار در مسائل بازاريابي دكتر ميرا ---- 2 1 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۷۱ سمينار مالي دكتر راعي آقای شيرزادي 2 6 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۷۲ سياست گذاري توسعه كارآفريني دكتر خالصي آقای نکونام 2 6 خانم عارفی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۷۳ سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري دكتر ابراهيمي خانم اسکندر 3 8 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۷۴ سيستم هاي اطلاعاتي مديريت دكتر مانيان آقای خدابنده 2 13 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۷۵ طراحي و تدوين طرح کسب و کار دكتر احمدپور آقای احمدی 2 6 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۷۶ طرح ريزي كارآفرينانه توسعه ملي، منطقه اي و محلي دکتر زياري آقای حسین کنار پیری 2 15 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۷۷ فناوري اطلاعات و كارآفريني سازماني دکتر زعفريان خانم شهپریان 2 4 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۷۸ كارآموزي دكتر يدالهي آقای اصغریان 2 0 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۷۹ كامپيوتر دكتر سهرابي آقای رهنما 3 2 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۸۰ كامپيوتر دكتر سهرابی آقای رهنما 2 10 خانم منصوری خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۸۱ مباحث جاري در حسابداري دكتر مهراني آقای گنجی 2 5 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۸۲ مباني سازمان دكتر سيد جوادين آقای رايج 2 14 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۸۳ مباني پيشرفته كارآفريني دكتر يدالهي آقای خدايی 2 5 خانم عارفی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۸۴ متون اسلامي دكتر رضوانطلب آقای جمالی فر 2 16 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۸۵ متون حسابداري1 دكتر مشايخي خانم بهبهاني 2 14 خانم کاوسی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۸۶ مديريت استراتژيك بازاريابي دكتر حقيقي آقای خانلري 3 5 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۸۷ مديريت استراتژيك پيشرفته دكتر حقيقي آقای عطار 3 4 خانم کاوسی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۸۸ مديريت استراتژيک كارآفريني دکتر طالبي آقای مهدی تاجدین 2 10 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۸۹ مديريت اسلامي دكتر وارث 0 0 ناتمام مديريت کارشناسی
۹۰ مديريت تامين و عمليات دکتر عسگري زهرا خرمی 2 6 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۹۱ مديريت تكنولوژي و نوآوري دكتر جعفرنژاد آقای اختيارزاده 2 11 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۹۲ مديريت رفتار سازماني دكتر سيد جوادين موسوي 2 10 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۹۳ مديريت رفتار سازماني دكتر سيد جوادين آقای موسوی 3 10 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۹۴ مديريت رفتار سازماني پيشرفته دكتر مباركي – دكتر جعفري مقدم ------ 2 16 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۹۵ مديريت سازمان هاي پيچيده دكتر منوريان آقای عسگری 2 11 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۹۶ مديريت سرمايه گذاري دکتر تهراني آقای خجسته 2 4 خانم کاوسی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۹۷ مديريت سرمايه گذاري و ارزيابي اوراق بهادار دكتر راعي آقای شيرزادی 2 8 خان ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۹۸ مديريت طرح هاي توسعه دكتر محقر آقای صادقی 2 8 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۹۹ مديريت كسب و كارهاي كوچك دکتر طالبي آقای مهدی تاجدین 2 5 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۰۰ مديريت مالي دكتر رضوي آقای هاشمي 2 9 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۰۱ مديريت مالي و اقتصاد مديريت دکتر تهراني آقای خجسته 2 7 خانم کاوسی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۰۲ مديريت مالي پيشرفته دكتر اسلامي آقای اسلامي بيدگلي 2 7 خان ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۰۳ مديريت منابع انساني دکترسيدجوادين آقای شهبازمرادي 2 20 خانم کاوسی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۰۴ مديريت نوآوري و تكنولوژي سازماني دکتر طالبي آقای مهدی تاجدین 2 5 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۰۵ مديريت کارآفريني سازماني دكتر زالي آقای محمد احمدی آذز 2 8 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۰۶ مديريت کسب و کارهاي بين المللي دکتر رضوي آقای اصغريان 2 9 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۰۷ مسايل بازاريابي بين المللي و صادرات دكتر حسن قلي پور آقای حسينی 2 8 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۰۸ مسايل جاري مديريت اجرايي دكتر كريمي دستجردي آقاي تاجيك 2 8 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۰۹ معارف 1 دكتر صدر آقای صدر 2 4 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۱۰ معارف2 دكتر صدر خانم صدر 2 6 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۱۱ منابع انساني دكتر سيد جوادين آقای مسعودی 0 0 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۱۲ مهارت هاي عمومي مديريت دكتر اميري آقای راغب 2 5 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۱۳ پول و ارز و بانكداري دكتر اسفيداني ----- 2 4 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۱۴ کارآفريني اجتماعي دكتر مهاجري آقای هادی نوتاش 2 2 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۱۵ کارآفريني دانشگاهي دکتر يدالهي اقای ندير خانلو 2 14 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۱۶ کارآفريني در بستر فناوري اطلاعات دکتر زعفريان آقای هادی نوتاش 2 8 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
نمایش ۱ - ۲۰ از ۱۱۶ نتیجه
صفحه از ۶
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus