گزارش دروس
عنوان درس دانشکده
نام استاد مقطع
نام دستیار

نمایش ۱۰۱ - ۱۱۶ از ۱۱۶ نتیجه
صفحه از ۶
ردیف عنوان نام استاد نام دستیار تعداد واحد تعداد فصل کارشناس تولید آخرین وضعیت دانشکده مقطع  
۱۰۱ آمار و كاربرد آن در مديريت 1 دكتر مومني آقاي نامور 3 8 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۰۲ آمار و كاربرد آن در مديريت 2 دكتر مومني آقاي نامور 3 6 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۰۳ آمار پيش نياز دكتر مومني خانم جام 0 11 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۰۴ ارتباطات بازاريابي دكتر فرهنگي خانم گلچين‌فر 2 12 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۰۵ استقرار کسب و کار دکتر عسگري خانم خرمی 2 8 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۰۶ اصول حسابداري دكتر رضوي آقاي هاشمي 2 9 خانم نجفی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۰۷ اصول حسابداري 1 دكتر نوروش خانمها ولی پور و وصلی 4 9 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۰۸ اصول حسابداري 2 دكتر نوروش خانم وصلي 4 7 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۰۹ اصول حسابداري3 دكتر نوروش خانم وصلي 4 10 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۱۰ اصول مديريت مالي 1 دكتر تهراني آقاي ميرلوحی 4 7 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۱۱ اصول مديريت مالي 2 دكترتهراني آقاي ميرلوحی 4 5 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۱۲ اقتصاد دكتر رضوي آقاي حسيني 2 8 خانم رياضي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۱۳ اقتصاد خرد دكتر شيركوند آقاي مراغه ای 3 7 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۱۴ اقتصاد كلان دكتر شيركوند آقاي زواره زادگان 3 8 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۱۵ اقتصاد مديريت دكتر محمودي آقاي دكتر عباسيان 3 9 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۱۶ الگوهاي تصميم گيري كارآفرينان دكتر ايماني پور آقاي کيهانی 2 6 خانم عارفي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۱۷ بازار پول و سرمايه دكتر تهراني آقاي ميرلوحی 2 6 خانم رياضي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۱۸ بازارشناسي و مسائل بازار دكتر آقازاده آقاي خواجه اميرلو 2 11 خانم رياضي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۱۹ بازاريابي دکترحسنقلي پور آقاي آقازاده 2 20 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۲۰ بازاريابي صنعتي دكتر حقيقي آقای کرمی 2 8 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۲۱ بازاريابي و تحقيقات بازار دكتر يدالهي آقاي خانمحمدی 2 4 خانم رياضي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۲۲ بازرگاني بين المللي دكتر حقيقي آقای جعفری 3 7 خانم عارفي كتاب دارد- توليد نشده مديريت کارشناسی
۱۲۳ بررسي مواد خاص درحسابداري دکتر بهرامفر آقاي مرادي 3 10 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۲۴ بررسي موارد خاص در مديريت مالي دكتر اسلامي آقاي سياح 2 4 خانم رياضي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۲۵ تئوري حسابداري1 دكتر كرمي آقاي حسني 3 8 خانم رياضي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۲۶ تئوري حسابداري2 دكتر كرمي 0 0
۱۲۷ تئوري مديريت پيشرفته دكتر جهانگيري آقاي معماريان 2 8 خانم كاوسي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۲۸ تئوري مديريت کارآفريني دکتراحمد پور آقاي احمدي 2 6 خانم كاوسي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۲۹ تئوري هاي مديريت دكتر سيد جوادين آقاي اسفيداني 2 4 خانم نجفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۳۰ تجزيه و تحليل صورت هاي مالي دكتر تهراني آقاي مناجاتي 2 9 خانم کاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۳۱ تحقيق در عمليات دكتر مهرگان -- 2 4 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۳۲ تحقيق در عمليات1 دكتر مهرگان -- 3 4 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۳۳ تحقيق در عمليات2 دكترمهرگان -- 3 4 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۳۴ تحقيقات بازاريابي دكتر حسنقلي پور آقاي حسيني 2 0 خانم رياضي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۳۵ تحقيقات بازاريابي دكتر ميرا 0 0
۱۳۶ تحليل آمار دكتر مومني خانم جام 2 8 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۳۷ تحليل رفتاري و منابع انساني دکترسيدجوادين آقاي شهباز مرادي 3 25 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۳۸ تحليل محيط کسب و کار در ايران دکتر يدالهي آقاي اشراقي 2 6 خانم رياضي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۳۹ تشخيص فرصت دکتر يدالهي آقاي حسيني 2 11 خانم كاوسي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۴۰ تصميم گيري در مسائل مالي دكتر تهراني آقاي ميرلوحی 3 7 خانم رياضي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۴۱ توسعه اقتصادي و برنامه ريزي دكتر محمدي خانم محمدی 3 9 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۴۲ توسعه محصول جديد دکتر زعفريان آقاي لطفي 2 7 خانم رياضي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۴۳ جامعه شناسي عمومي دكتر اميري خانم مريم اميري 3 6 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۴۴ حسابداري دولتي دکترمشايخي آقاي مرادي 3 9 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۴۵ حسابداري صنعتي1 دکترنيکبخت آقاي عبدلي 3 8 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۴۶ حسابداري صنعتي2 دكتر نيكبخت خانم نيكبخت 3 6 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۴۷ حسابداري مديريت دکترنيکبخت خانم ديانتي 3 9 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۴۸ حسابداري ميانه1 دكتر كرمي آقاي تحريري 4 4 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۴۹ حسابرسي پيشرفته دكتر مهراني خانم بهبهاني نيا 2 6 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۵۰ حسابرسي1 دكتر مهراني خانم بهبهاني‌نيا 3 0 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۵۱ حقوق اساسي دكتر جاويد -- 2 0 خانم نجفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۵۲ حقوق بازرگاني دكتر باقري خانم زارع 2 7 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۵۳ حقوق بازرگاني دکتر حبيبا خانم شاكري 2 6 خانم رياضي خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۵۴ رفتار مصرف كننده دكتر سيد جوادين آقاي اسفيداني 2 6 خانم عارفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۵۵ روان شناسي عمومي دكتر محمدي آقاي بحرينی 3 15 خانم نجفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۵۶ روانشناسي كار دكتر محمدي آقاي بحريني 2 12 خانم نجفي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۵۷ روش تحقيق دكتر حسن قلي پور آقاي خانلري 2 9 خانم منصوري خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۵۸ روش تحقيق دكتر حسنقلي پور آقاي خانلري 3 8 خانم كاوسي خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۵۹ روش تحقيق در كارآفريني دکتر زالي آقای يگانگي 2 13 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۶۰ رياضي 2 دكتر رحماني آقای موسوی 3 8 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۶۱ رياضي عمومي1 دكتر رسوليان آقای رفيعي 2 7 خانم کاوسی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۶۲ رياضي مالي دكتر رضوي اقای رحيمي 2 3 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۶۳ رياضي و كاربرد آن در مديريت دكتر رحماني آقای محمدرائی 3 9 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۶۴ رياضيات پايه دكتر رسوليان آقای رفيعي 3 9 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۶۵ زبان 1و2 دكتر ونوس آقای کرمی 2 23 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۶۶ زبان 3و4 دكترخليفه سلطان --- 3 4 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۶۷ زبان عمومي دكتر خاوري آقای مردی 3 15 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۶۸ زبان پيش دکتر احمدی 0 0 مديريت کارشناسی
۱۶۹ سازمان هاي پولي و مالي دكتر تهراني آقای دولتی 2 5 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۷۰ سمينار در مسائل بازاريابي دكتر ميرا ---- 2 1 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۷۱ سمينار مالي دكتر راعي آقای شيرزادي 2 6 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۷۲ سياست گذاري توسعه كارآفريني دكتر خالصي آقای نکونام 2 6 خانم عارفی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۷۳ سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري دكتر ابراهيمي خانم اسکندر 3 8 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۷۴ سيستم هاي اطلاعاتي مديريت دكتر مانيان آقای خدابنده 2 13 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۷۵ طراحي و تدوين طرح کسب و کار دكتر احمدپور آقای احمدی 2 6 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۷۶ طرح ريزي كارآفرينانه توسعه ملي، منطقه اي و محلي دکتر زياري آقای حسین کنار پیری 2 15 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۷۷ فناوري اطلاعات و كارآفريني سازماني دکتر زعفريان خانم شهپریان 2 4 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۷۸ كارآموزي دكتر يدالهي آقای اصغریان 2 0 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۷۹ كامپيوتر دكتر سهرابي آقای رهنما 3 2 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۸۰ كامپيوتر دكتر سهرابی آقای رهنما 2 10 خانم منصوری خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۸۱ مباحث جاري در حسابداري دكتر مهراني آقای گنجی 2 5 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۸۲ مباني سازمان دكتر سيد جوادين آقای رايج 2 14 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۸۳ مباني پيشرفته كارآفريني دكتر يدالهي آقای خدايی 2 5 خانم عارفی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۸۴ متون اسلامي دكتر رضوانطلب آقای جمالی فر 2 16 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۸۵ متون حسابداري1 دكتر مشايخي خانم بهبهاني 2 14 خانم کاوسی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۸۶ مديريت استراتژيك بازاريابي دكتر حقيقي آقای خانلري 3 5 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۸۷ مديريت استراتژيك پيشرفته دكتر حقيقي آقای عطار 3 4 خانم کاوسی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۸۸ مديريت استراتژيک كارآفريني دکتر طالبي آقای مهدی تاجدین 2 10 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۸۹ مديريت اسلامي دكتر وارث 0 0 ناتمام مديريت کارشناسی
۱۹۰ مديريت تامين و عمليات دکتر عسگري زهرا خرمی 2 6 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۹۱ مديريت تكنولوژي و نوآوري دكتر جعفرنژاد آقای اختيارزاده 2 11 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۹۲ مديريت رفتار سازماني دكتر سيد جوادين موسوي 2 10 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۹۳ مديريت رفتار سازماني دكتر سيد جوادين آقای موسوی 3 10 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۹۴ مديريت رفتار سازماني پيشرفته دكتر مباركي – دكتر جعفري مقدم ------ 2 16 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۱۹۵ مديريت سازمان هاي پيچيده دكتر منوريان آقای عسگری 2 11 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۹۶ مديريت سرمايه گذاري دکتر تهراني آقای خجسته 2 4 خانم کاوسی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۱۹۷ مديريت سرمايه گذاري و ارزيابي اوراق بهادار دكتر راعي آقای شيرزادی 2 8 خان ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۹۸ مديريت طرح هاي توسعه دكتر محقر آقای صادقی 2 8 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۱۹۹ مديريت كسب و كارهاي كوچك دکتر طالبي آقای مهدی تاجدین 2 5 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۲۰۰ مديريت مالي دكتر رضوي آقای هاشمي 2 9 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۲۰۱ مديريت مالي و اقتصاد مديريت دکتر تهراني آقای خجسته 2 7 خانم کاوسی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۲۰۲ مديريت مالي پيشرفته دكتر اسلامي آقای اسلامي بيدگلي 2 7 خان ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۲۰۳ مديريت منابع انساني دکترسيدجوادين آقای شهبازمرادي 2 20 خانم کاوسی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۲۰۴ مديريت نوآوري و تكنولوژي سازماني دکتر طالبي آقای مهدی تاجدین 2 5 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۲۰۵ مديريت کارآفريني سازماني دكتر زالي آقای محمد احمدی آذز 2 8 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۲۰۶ مديريت کسب و کارهاي بين المللي دکتر رضوي آقای اصغريان 2 9 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۲۰۷ مسايل بازاريابي بين المللي و صادرات دكتر حسن قلي پور آقای حسينی 2 8 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۲۰۸ مسايل جاري مديريت اجرايي دكتر كريمي دستجردي آقاي تاجيك 2 8 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۲۰۹ معارف 1 دكتر صدر آقای صدر 2 4 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۲۱۰ معارف2 دكتر صدر خانم صدر 2 6 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۲۱۱ منابع انساني دكتر سيد جوادين آقای مسعودی 0 0 خانم ریاضی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۲۱۲ مهارت هاي عمومي مديريت دكتر اميري آقای راغب 2 5 خانم عارفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی ارشد
۲۱۳ پول و ارز و بانكداري دكتر اسفيداني ----- 2 4 خانم نجفی خاتمه يافته مديريت کارشناسی
۲۱۴ کارآفريني اجتماعي دكتر مهاجري آقای هادی نوتاش 2 2 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۲۱۵ کارآفريني دانشگاهي دکتر يدالهي اقای ندير خانلو 2 14 خانم ریاضی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
۲۱۶ کارآفريني در بستر فناوري اطلاعات دکتر زعفريان آقای هادی نوتاش 2 8 خانم کاوسی خاتمه يافته كارآفريني کارشناسی ارشد
نمایش ۱۰۱ - ۱۱۶ از ۱۱۶ نتیجه
صفحه از ۶
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus