گزارش دروس
عنوان درس مديريت تامين و عمليات
نام استاد دکتر عسگري
نام دستیار زهرا خرمی
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم کاوسی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 6
دانشکده كارآفريني
مقطع کارشناسی ارشد
رشته كارآفريني
ترم سه
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus