گزارش دروس
عنوان درس تحقيق در عمليات1
نام استاد دكتر مهرگان
نام دستیار --
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم عارفي
تعداد واحد 3
تعداد فصل 4
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی
رشته مدیریت
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus