گزارش دروس
عنوان درس حقوق بازرگاني
نام استاد دكتر باقري
نام دستیار خانم زارع
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم عارفي
تعداد واحد 2
تعداد فصل 7
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی
رشته مدیریت
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus