گزارش دروس
عنوان درس معارف 1
نام استاد دكتر صدر
نام دستیار آقای صدر
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم عارفی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 4
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی
رشته مدیریت
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus