گزارش دروس
عنوان درس آمار و كاربرد آن در مديريت 1
نام استاد دكتر مومني
نام دستیار آقاي نامور
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم عارفي
تعداد واحد 3
تعداد فصل 8
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی
رشته مدیریت
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل هاCopyright © 2012 Apycom jQuery Menus