وظایف اداره

شرح وظایف واحد  

برنامه ریزی، کنترل منابع، فعالیتهای و فرآیندهای مالی اداری مرکز به منظور پشتیبانی از برنامه های و اهداف مرکز آموزشهای الکترونیکی در حوزه تدوین محتوا، ارائه محتوا و پشتیبانی فنی خدمات آموزشهای الکترونیکی و انجام امور پرسنلی کارکنان مرکز به منظور افزایش روحیه و انگیزش آنها.
1. نظارت بر انجام کلیه عملیات مربوط به اموال مرکز ( شامل نصب برچسب و علائم،خروج و ورود اموال از مرکز و جابجایی آن).
2. نظارت بر تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره کل اموال دولتی.
3. نظارت بر تنظیم اسناد اموال خریداری شده ( طبق فاکتور حسابداری ) توسط واحدهای مرکز.
4. نظارت بر تنظیم اسناد اموال مصرفی خریداری شده( طبق فاکتور حسابداری ) توسط واحدهای مرکز.
5. نظارت بر تهیه لیست موجودی اموال هر اتاق از مرحله تحویل تا گرفتن رسید.               
6. نظارت بر تنظیم صورت موجودی اموال و مصرفی در آخر سال.
7. نظارت بر نگهداری حساب کلیه اموال منقول مسروقه و یا از بین رفته طبق آیین نامه های مربوطه دانشگاه.
8. نظارت بر فعالیت و عملکرد نگهبانان، کارکنان ( از ورود و خروج افراد، اضافه کاری، پاداشها،انضباط، مرخصی ها....)
9. نظارت بر به روز بودن دفاتر اموال ثبت شده ( ثبت اسناد، تفکیک اسناد، و.....)
10. انجام امور بانکی مرکز ( دریافت و پرداخت چک، صورت مغایرت و.....)
11. تنظیم کلیه قراردادهای مرکز.
12. پیگیری اعتبارات بودجه ای مرکز، تخصیص و تبدیل آن به اسناد هزینه ای و گرفتن گزارشات مربوط به آن.
13. پیگیری و رسیدگی به امور حقوقی و شکایات مربوط به مرکز و شرکت و حضور در جلسات و دادگاه ها.
14. نظارت بر کار انبار
15. انجام امور کارگزینی و رفاهی کارکنان مرکز ( طبقه بندی و ارزیابی مشاغل،عقد قرارداد، تمدید قرارداد و......).
16. تیه و تنظیم شیوه نامه ها، فرمها و مستندات مربوط به امور مالی و اداری مرکز.
17. تهیه و تنظیم گزارشهای دوره ای از روند جریانات مالی و اداری مرکز به مراجع ذیصلاح مرکز و دانشگاه.
18. تحقیق و پژوهش در زمینه شیوه های بهبود فرآیندهای اداری و مالی مرکز با استفاده از فناوریهای جدیدی همچون فناوری اطلاعات.  

                                                                      

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus