اهداف اداره مالی

 برنامه ریزی، کنترل منابع، فعالیتهای و فرآیندهای مالی اداری مرکز به منظور پشتیبانی از برنامه های و اهداف مرکز آموزشهای الکترونیکی در حوزه تدوین محتوا، ارائه محتوا و پشتیبانی فنی خدمات آموزشهای الکترونیکی و انجام امور پرسنلی کارکنان مرکز به منظور افزایش روحیه و انگیزش آنها.

1. پیش بینی و تأمین نیروهای انسانی موردنیاز براساس قوانین و مقررات مربوطه
2. اجرای قوانین ، مقررات و کلیه ضوابط مربوطه به استخدام، طبقه بندی مشاغل و سایر وظایف تفویض شده
3. انجام اقدامات لازم در زمینه تأمین خدمات عمومی، نظیر آب، برق، سوخت، حمل و نقل، نظافت، سرایداری، چاپ و تکثیر، تأسیسات، مخابرات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین
4. صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به اختیارات تفویض شده
5. بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی ، تعاون و بهداشت کارکنان سازمان
6. پیش بینی و برآورد و تأمین نیازهای کارکنان در زمینه وسایل و ملزومات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات
7. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عندالزوم تهیه دستورالعملهای داخلی جهت رفع مسائل و مشکلات موجود
8. ثبت و نگهداری حساب های مربوط به سازمان متبوع و تهیه گزارش های لازم در این زمینه
9. ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی
10. انجام سایر وظایف مربوط به امور مالی با توجه به اختیارات تفویض شده
11. ارائه گزارش های لازم عملکردی سازمان به ریاست دانشگاه
12. انجام سایر امور مربوط طبق دستورمافوق

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus