وظایف مالی

خدمات مالي:

 • دريافت و پرداخت چك
 • تامين اعتبار
 • رسيدگي اسناد
 • ثبت اسناد و صورتهاي مالي
 • تفكيك و ارسال اسناد
 • محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل
 • پيگيري کليه اسناد وارده و صادره
 • صدور چک و ساير اسناد
 • پيگیري و رسيدگي غاکنورهاي صادر شده
 • پيگيري مسايل مربوط به قرارداد‌ها
 • انجام و پيگيري کليه امور مالياتي
 • انجام و پيگيري امور مربوط به بيمه پرسنل
 • تنظیم کلیه قراردادهای مرکز
 • تهيه فرم‌ها و مستندات خاص مربوط به امور مالي
 • پي‌گيري بدهي‌هاي حساب‌هاي عمومي و اختصاصي – سنواتي و جاری
 • هزینه کرد اعتبارات برطبق دستور مافوق و مقررات و آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه
 • تهيه تراز و گزارش‌هاي مالي به‌صورت ماهانه و ساليانه
 • بررسي كليه اسناد تنظيمي عمومي و اختصاصي ازنظر تكميل اسناد براي ارسال به اداره رسيدگي
 • تهيه ليست‌هاي حقوقي و كسورات و محاسبه
 • تنظیم قراردادهاي حق‌التدريس ارائه و تدوين و حق‌الزحمه توليد دروس الكترونيكي
 • پیگیری و رفع واخواهی اسناد واخواهي شده‌ي در اداره رسيدگي و ديوان محاسبات
 • تهيه و تنظيم گزارشات مديريتي بنا به درخواست مديران
 • كارهاي مربوط به بانك ها
 • تهيه ليست هاي دستي مربوط به پرداختهاي پيش آمده
 • كليه كارهاي مربوط به تعهدات و اعتبارات
 • كليه كارهاي مربوط به بودجه و تشكيلات اعم از رديف دانشگاه تهران – سازمان برنامه و بودجه
 • تنظيم فرمهاي مربوط به سازمان بازنشستگي كشور (تهران)
 • كارهاي مربوط به دريافت و پرداخت و همچنين تنظيم كليه اسناد مربوط به آنها (واريزي دريافت)
 • تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانكي حسابهاي مستقل براي هر ماه
 • تهيه و تنظيم ليستهاي دستي (ماموريت- البسه و ...)
 • انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق
 • شركت در جلسات اداري
   


Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus