بخشنامه داخلی مالی

 بخشنامه داخلی مورخ 14/01/89 فرآیند درخواست خرید کالا - تحویل کالا ازانبار – خروج کالا از مرکز – جابجایی اموال


الف ) فرآیند درخواست و خرید کالا

1) درخواست خرید کالا توسط درخواست کننده وارسال به رئیس واحد زیربط
2) تائید درخواست خرید کالا توسط رئیس واحد و ارسال آن به حسابداری
3) صدور دستور خرید کالا ( درصورت تامین اعتبار) و ارسال به مسئول خرید
4) خرید کالا توسط مسئول خرید طبق مقررات مالی و تحویل به انبار( درصورت نیاز خرید پس از تائید فنی مسئولین مربوطه انجام خواهد شد)
5) تحویل برگه ی درخواست و صورتحساب خرید توسط حسابداری به امین اموال جهت صدور قبض انبار – الصاق پلاک – ثبت در دفاتر اموال و ثبت در فایل کاردکس اموال و نهایتاً عودت مدارک تکمیل شده به حسابداری
تبصره :
1- درموارد استثنایی جهت صرفه جویی در وقت، بررسی وتائید فنی، کالای خریداری شده مستقیماً به واحد مربوطه تحویل می گردد و به امین اموال اطلاع داده می شود تا ضمن مشاهده کالا در محل نسبت به اخذ رسید از واحد مربوطه و صدور قبض انبار و ثبت مستقیم در فایل کاردکس انبار و ... اقدام نماید.
2- برخی از لوازم مصرفی خریداری شده با تشخیص حسابداری مستقیماً به واحدها تحویل داده خواهد شد و نیازی به ورود به انبار نخواهد داشت.

ب) فرایند تحویل کالا از انبار
1) - درخواست کالا توسط درخواست کننده و ارسال آن به رئیس واحد مربوطه
2) تائید و ارسال درخواست توسط رئیس واحد زیربط به حسابداری
3) صدور دستور تحویل کالا و ارسال به امین اموال توسط حسابداری
4) تحویل کالا توسط امین اموال به درخواست کننده و اخذ رسید از درخواست کننده
5) اعلام رسید کالای تحویلی در شرح ارسال نامه توسط تحویل گیرنده کالا به حسابداری
6) واردن نمودن مشخصات کالای تحویلی در فایل کاردکس انبار توسط امین اموال و ارائه گزارش روزانه موجودی انبار به حسابداری در پایان ساعت اداری هر روز بصورت فایل اکسل

ج) فرایند خروج کالا از مرکز ( جهت تعمیر و استفاده امانی در نمایشگاه و غیره )
1) درخواست خروج کالا از مرکز توسط رئیس واحد و ارسال به حسابداری
2) صدور دستور خروج کالا از حسابداری و ارسال به امین اموال
3) صدور برگه خروج کالا توسط امین اموال در 3 نسخه (برای امین اموال – نگهبانی و اداره اموال) پس از بررسی و ثبت مشخصات اموال و ارسال به حسابداری
4) تائید برگه ی خروج کالا توسط حسابداری وارسال نسخه های مربوطه به نگهبانی و امین اموال مرکز
5) تکمیل فرم مخصوص مشخصات کالا توسط نگهبانی و امضا توسط نگهبان شیفت
6) تکمیل قسمت مربوط به ورود کالای خارج شده در فرم مخصوص مذکور پس از برگشت کالا به مرکزتوسط نگهبانی و امضا نگهبان شیفت
7) بایگانی برگه ی خروج کالا در پرونده مخصوص توسط نگهبانی جهت ارائه به اداره کل حراست و انتظامات

  د) فرایند جابجایی اموال در داخل مرکز
1) درخواست جابجایی اموال توسط رئیس واحد ذیربط وارسال به حسابداری
2) صدور مجوز توسط حسابداری و ارسال به امین اموال
3) خارج کردن اموال مورد درخواست از لیست کالاهای تحویلی واحد مبدا و اضافه نمودن به لیست کالای تحویلی واحد مقصد توسط امین اموال
4) ارائه گزارش ماهانه توسط امین اموال از تقل و انتقال اموال در داخل مرکز به حسابداری

ه) فرایند انتقال اموال مرکز به واحدهای دیگر دانشگاه
1) مکاتبه و درخواست کتبی واحد مقصد با امضای رئیس آن واحد و ارسال برای رئیس واحد مبداء
2) موافقت واحد مبداء مبنی بر انتقال اموال درخواستی و صدور دستور اقدام به حسابداری
3) ارسال از حسابداری به امین اموال جهت صدور سند انتقال
3) صدور سند انتقال توسط امین اموال واحد مبداء و امضاء سند انتقال توسط امین اموال و رئیس حسابداری و رئیس واحد
4) انتقال اموال با هماهنگی امین اموال واحد مبداء و مقصد
5) هماهنگی امین اموال مبداء و مقصد جهت صدور پلاک جدید و اعلام به مدیر کل امورمالی جهت کسر از اموال واحد مبداء و اضافه کردن به اموال واحد مقصد در دفاتر اداره اموال

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus