بخش نامه داخلی اداری

 بخشنامه داخلی مورخ 14/10/89 فرآیند مرخصی ها ی ساعتی –استحقاقی - استعلاجی- - ماموریت ساعتی و روزانه


الف) فرآیند درخواست مرخصی ساعتی

1) درخواست مرخصی ساعتی توسط درخواست کننده و ارسال به رئیس واحد ( ساعت درخواست باید قبل از ساعت شروع مرخصی باشد)
2) تائید درخواست مرخصی توسط رئیس واحد و ارسال به حسابداری
3) ثبت مرخصی ساعتی در سیستم حضور وغیاب توسط شخص به هنگام خروج از مرکز
تبصره : "همکارانی که به هنگام تاخیر در ورود (بعد از ساعت 7:45) از مرخصی ساعتی استفاده می نمایند پس از ثبت مرخصی ساعتی در سیستم می بایست در گردش نامه اعلام نمایند."

ب) فرآیند درخواست مرخصی روزانه استحقاقی
1) درخواست مرخصی روزانه و ارسال به رئیس واحد ( درخواست باید 48 ساعت قبل از شروع مرخصی باشد)
2) تائید درخواست مرخصی توسط رئیس واحد و ارسال به حسابداری
3) ثبت مرخصی روزانه در سیستم حضور و غیاب توسط مسئول سیستم حضور و غیاب
تبصره1 : در مواقع ضروری همکارانی که بدون درخواست قبلی ، بنا به دلایل موجه ( بیماری و ...) نمی توانند در مرکز حضور داشته باشند لازم است به محض ورود به مرکز نسبت به ارسال درخواست مرخصی خود طبق فرآیند تعریف شده اقدام نمایند. ( بدیهی وضروری است دلایل موجه نیز باید در شرح ارسال قید گردد.)
تبصره 2: در مواقعی که دلیل موجه مذکور ، بیماری و مرخصی مربوطه ، استعلاجی باشد و شخص بیمار نتواند به مدت بیش از 2 روز متوالی در مرکز حضور یابد لازم است حتماً مدارک پزشکی خود را به همراه درخواست کتبی به مرکز ارسال و به مسئول ثبت نامه های مرکز تحویل نماید. این نامه باید به نامه اصلی مرتبط گردد.

ج) فرآیند درخواست مرخصی استعلاجی
1) درخواست مرخصی روزانه استعلاجی توسط شخص و اسکن مدارک و گواهی پزشکی در پیوست نامه و ارسال به حسابداری به همراه اصل مدارک
2) تائید درخواست مرخصی استعلاجی و ثبت در سیستم حضور و غیاب توسط مسئول سیستم
در صورتیکه مرخصی استعلاجی بیشتر از 2 روز متوالی در ماه باشد نیاز به ارسال به کمیسیون پزشکی می باشد که پس از تکمیل مدارک طی نامه ای به دانشگاه اعلام خواهد شد.
د ) فرآیند درخواست ماموریت ساعتی و روزانه
1) تائید درخواست ماموریت ساعتی توسط رئیس واحد و ارسال به حسابداری
2) ثبت ماموریت ساعتی در سیستم حضور و غیاب توسط شخص به هنگام خروج از مرکز
3) گزارش انجام ماموریت در شرح ارسال گردش نامه و ارسال به حسابداری

ه) فرآیند درخواست صدور کارت المثنی
1) درخواست صدور کارت المثنی و ارسال آن به حسابداری
2) مکاتبه با اداره کل نیروی انسانی توسط مرکز جهت صدور کارت المثنی
طریقه ثبت ساعت ورود وخروج بدون استفاده از کارت
1) فشار دادن دکمه € بر روي سيستم ساعت زني
2) وارد نمودن شماره کارت و ثبت اثر انگشت
3) فشار دادن enter جهت ثبت عملیات
 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus